Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Pracovní setkání bohemistů v Německu

Dne 1. března 2013 se na základě společné iniciativy Velvyslanectví České republiky a Českého centra v Berlíně konalo pracovní setkání ohledně situace bohemistiky v Německu.

Hosty z řad německých bohemistů i zástupců českých ministerstev přivítal velvyslanec České republiky, pan Rudolf Jindrák. Vyslovil se pro podporu a prosazování češtiny, která se i přes dobré česko-německé vztahy a spolupráci ocitá pod tlakem ostatních cizích jazyků. Na úvod dne vystoupila ředitelka Českého centra v Berlíně, paní Monika Štěpánová, která zdůraznila význam Českých center v rámci podpory bohemistiky a roli pořadatele či spoluorganizátora, kterou zastává při realizaci nejrůznějších kulturních projektů. Ředitelka Českého centra v Mnichově paní Zuzana Jürgens uvedla příklady dosavadní úspěšné spolupráce mnichovského centra a univerzity v Regensburgu. Dále se slova se ujala Christina Frankenberg, zastupující ředitelka Českého centra v Berlíně, a představila přítomným významné české kulturní instituce, jež mohou být bohemistům nápomocné při výzkumu, výuce nebo jako zdroje informací.

Poté následoval blok příspěvků několika pozvaných hostů. Za ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy promluvila paní Spejchalová, zástupkyně odboru mezinárodních vztahů. Spolu s paní Švermovou představily systém dotací, který umožňuje vyučovat češtinu v zahraničí, a to prostřednictvím lektorátů na německých univerzitách, nebo v rámci jiných projektů jako jsou např. letní školy či Škola bez hranic. Stanislav Kázeňský, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti při Ministerstvu zahraničních věcí přiblížil posluchačům aktivity krajanských spolků, které se snaží reagovat na měnící se potřeby doby a podle nich měnit i svůj charakter. Podobně i pan Jan Bondy zasadil podporu bohemistiky do širšího kontextu veřejné diplomacie, informoval o diskusích se studenty a panelových výstavách, které pořádá Ministerstvo zahraničí. Blanka Skučková a Radim Kopáč z Oddělení literatury a knihoven na Ministerstvu Kultury ČR hovořili o dotačním programu, jimž ministerstvo financuje vydávání překladů, publikací o české literatuře nebo vysílá současné autory na čtení a zahraniční veletrhy. Tomáš Jelínek, český ředitel Česko-německého fondu budoucnosti pohovořil o široké škále bilaterálních projektů, které nadace podporuje. Po něm přednesla svůj příspěvek o grantových možnostech Mezinárodního visegrádského fondu jeho výkonná ředitelka Karla Wursterová. Součástí dopoledního programu bylo také zhlédnutí výstavy Alois Nebel. Život podle jízdního řádu ve výstavních prostorách Českého centra.

Po společném obědě probíhala mezi vybranými účastníky interní pracovní diskuse o nových institucionálních a koncepčních modelech bohemistiky. Jejího moderování se ujmul Tomáš Glanc, hostující profesor na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Dal prostor nejen krátkým příspěvkům vybraných zástupců z několika univerzit, ale také otázkám a komentářům ostatních diskutujících či posluchačů z publika. Tématem rozhovoru bylo hledání nových formátů, v nichž by bohemistika mohla nadále existovat a ohledávání možnosti organizačních struktur. Všichni diskutující se shodli na nutnosti profilace bohemistiky spíše jako interdisciplinárního studia s přesahem do oblastí výzkumu jiných věd nebo zbylých slavistických studií. Výstupem této diskuse se stalo definování tzv. „Berlínské výzvy“, která apeluje na podporu bohemistických studií. Podepsali ji významné osobnosti německé bohemistiky působící na různých univerzitách po celém Německu, za přítomnosti několika představitelů stálého zastoupení Spolkových zemí a dalších česko-německých kulturních mediátorů.

Berlínská výzva ke stažení:

Signatáři: